19.6.13

DUSIE TUESDAY POET: MARIA DAMON

Maria Damon
    after Man Ray